خانه شریفی ها

مشخصه اصلی این پروژه انعطاف‌پذیری ساختمان است، به طوری که با حرکت اتاق‌های چرخان، کیفیت فضای داخلی و فرم بیرونی ساختمان ، به طور مداوم تغییر می‌کند و به باز و بسته شدن و درون‌گرا و برون‌گرا شدن پروژه می‌انجامد .