طراحی ویلا

در طراحی ویلا باید به نکات زیر توجه کرد :

 1. اقلیم منطقه
2. جهت و شدت وزش باد
3. زاویه تابش خورشید
4. نوع بافت شهرسازی ( یا بطور کلی ویلاها و خانه های اطراف )
5. قوانین شهرداری جهت ساخت ویلا
6. افرادی که قصد استفاده از ویلا را دارند.
در طراحی ویلا سبک های مختلف وجود دارد که می توان به سبک ویلاهای ایتالیایی، ویلاهای مدرن و ویلاهای کارکرد گرا اشاره کرد که هر کدام زیبایی های منحصر به خودشان را دارند.